Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie

rybkaDZISIĘĆ KROKÓW KU DOJRZAŁOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

JEZUS CHRYSTUS jest moim Światłem i Życiem oraz jedyną drogą do Ojca; przyjąłem Go jako mojego Pana i Zbawiciela: oddałem Mu swoje życie, aby nim kierował.

NIEPOKALANA jest dla mnie najdoskonalszym wzorem Nowego Czło­wie­ka, oddanego całkowicie w Duchu Świętym Chrystusowi, Jego słowu i dziełu; dlatego oddaję się Jej, rozważam z Nią w różańcu tajemnice zba­wie­nia i naśladuję Ją.

DUCH ŚWIĘTY namaścił Jezusa; dzięki Chrystusowi i ja otrzymałem Ducha Świętego, który sprawił, że narodziłem się na nowo do życia dziecka Bożego, skierowanego w miłości
i posłuszeństwie ku Ojcu; dlatego chcę prowadzić życie w Duchu, poddając się Jego tchnieniu i mocy.

KOŚCIÓŁ wspólnota pielgrzymującego ludu Bożego, zjednoczona z Oj­cem przez Syna w Duchu Świętym, jest jedynym środowiskiem życia, w któ­rym może rozwijać się Nowy Człowiek; chcę wrastać coraz głębiej w tę braterską wspólnotę poprzez żywą komórkę małej grupy w ramach Koś­cio­ła lokalnego, który jest znakiem i urzeczywistnieniem Kościoła po­w­szech­ne­go.

SŁOWO BOŻE stanie się dla mnie światłem życia, jeżeli będę podej­mo­wał stały wysiłek zachowania go, pójścia za nim i czynienia go słowem życia; dlatego chcę karmić się nim jak najczęściej, szczególnie poprzez oso­bis­te i wspólne z braćmi studiowanie Pisma świętego.

MODLITWA jest oddechem Nowego Życia, wielkim przywilejem i ra­doś­cią Nowego Człowieka, źródłem mocy i dziełem Ducha Świętego w nas; dlatego chcę być wierny praktyce codziennego Namiotu Spotkania.

LITURGIA szczególnie eucharystyczna, jest uprzywilejowanym miejscem spotkania z Chrystusem w Duchu Świętym, znakiem objawiającym i urze­czy­wistniającym tajemnicę Kościoła-wspólnoty oraz źródłem i szczytem jego życia; dlatego chcę zawsze jak najpełniej w niej uczestniczyć, a moim zaszczytem i radością jest służba w zgromadzeniu liturgicznym według wszelkich zaleceń soborowej odnowy liturgii.

ŚWIADECTWO słowa i życia jest nakazem Pana, który chce, aby świat­łość nasza świeciła przed ludźmi i dlatego obiecał nam moc Ducha Świę­te­go, abyśmy mogli stać się Jego świadkami; ufając tej mocy i modląc się o nią, chcę przy każdej okazji wyznawać Chrystusa, mojego Pana i Zba­wi­ciela.

NOWA KULTURA polega na uwolnieniu człowieka od wszystkiego, co po­niża jego godność oraz na rozwijaniu wartości osoby i wspólnoty we wszyst­kich dziedzinach życia; jest ona dziś bardzo potrzebną formą świa­dect­wa i ewangelizacji; moim świadectwem w tej dziedzinie będzie więc ofiara całkowitej abstynencji od alkoholu, tytoniu i wszelkich narkotyków  oraz szerzenie kultury czystości i skromności jako wyrazu szacunku dla osoby.

AGAPE czyli piękna miłość, którą Duch Święty rozlewa w sercach na­szych, dzięki której osoba może odnaleźć się w pełni przez bezinteresowny dar z siebie (KDK 24) dla Boga i bliźnich, jest najwyższą formą świadectwa i urzeczywistniania się osoby; dlatego poprzez stałą metanoię, przekreślanie swego egoizmu, naśladowanie Chrystusowego Krzyża chcę wdrażać się w po­sta­wę bezinteresownej służby – diakonii, służąc na wzór Syna Czło­wie­czego wspólnocie Kościoła oraz wszystkim braciom, zwłaszcza naj­mniej­szym i uciśnionym