Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie

Aktualności

Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Kieleckiej organizuje po raz szósty Nocną Drogę Krzyżową, pod hasłem „Krzyż w więzach wspólnoty”. To modlitewne wydarzenie rozpocznie się w piątek (5 marca 2021 r.) o godz. 20:00, Mszą Świętą pod przewodnictwem ordynariusza diecezji kieleckiej, ks. biskupa Jana Piotrowskiego, w kościele NMP Matki Kościoła (Kielce-Dąbrowa), ul. Północna 4. Przemarsz trasą z Kielc-Dąbrowa na Święty Krzyż, w większości czerwonym szlakiem turystycznym, będzie trwał całą noc. Przybycie do Sanktuarium na Świętym Krzyżu planowane jest ok. godz. 8:00 w sobotę (6 marca 2021 r.).

Nocny przemarsz 37 km, to wyzwanie do przezwyciężenia własnych słabości, to coś dla ludzi, którzy chcą pogłębić relację z Panem Bogiem. Trasa jest bardzo trudna (długość, różnica poziomów wysokości, czas przemarszu, nocna pora), ale po wcześniejszym zadbaniu o kondycję możliwa do pokonania. Naprawdę warto podjąć to wyzwanie!

W tym roku w związku z sytuacją wywołaną wirusem Covid-19 limit uczestników Nocnej Drogi Krzyżowej wynosi 150 osób. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w wydarzeniu tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Od uczestników pobierana jest opłata w wysokości 20 zł, przeznaczona na zapewnienie autokaru na drogę powrotną, zabezpieczenie medyczne, ubezpieczenie uczestników, bilet wstępu na teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego i pakiet uczestnika, w skład którego wchodzą m.in. mapka trasy i materiały formacyjne. Opłatę można uiścić gotówką w punkcie wymarszu. Regulamin oraz oświadczenie odnośnie stanu zdrowia uczestnika NDK znajdują się na stronie KSM DK. Podpisane oświadczenie jest niezbędne, aby móc wziąć udział w wydarzeniu. Przypominamy również o zachowaniu zasad bezpieczeństwa na szlaku, zasłaniając nos i usta oraz zachowując odpowiednie odstępy.

„Oto idziemy do Jerozolimy…” (Mt 20, 18)
Wielki Post: czas na odnowę wiary, nadziei i miłości

 

Drodzy bracia i siostry,

zapowiadając uczniom swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie, aby wypełnić wolę Ojca, Jezus ukazuje im głęboki sens swojej misji i wzywa ich do zjednoczenia się z nią dla zbawienia świata.

Podążając wielkopostną drogą, która prowadzi nas do uroczystości wielkanocnych, pamiętajmy o Tym, który „uniżył samego siebie, czyniąc się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej” (Flp 2, 8). W tym czasie nawrócenia odnówmy naszą wiarę, zaczerpnijmy „żywej wody nadziei” i przyjmijmy z otwartym sercem miłość Boga, która przemienia nas w braci i siostry w Chrystusie. W Noc Paschalną odnowimy przyrzeczenia naszego Chrztu, aby odrodzić się jako nowi mężczyźni i nowe kobiety, dzięki działaniu Ducha Świętego. Jednak sama wielkopostna wędrówka, podobnie jak cała chrześcijańska droga, jest już w całości oświetlona światłem Zmartwychwstania, które ożywia uczucia, postawy i wybory tych, którzy chcą naśladować Chrystusa.

Post, modlitwa i jałmużna, przedstawione przez Jezusa w Jego kazaniu (por. Mt 6, 1-18), są warunkami i znakami naszego nawrócenia. Droga ubóstwa i wyrzeczenia (post), spojrzenie i gesty miłości wobec zranionego człowieka (jałmużna) oraz synowski dialog z Ojcem (modlitwa) pozwalają nam wcielić w życie szczerą wiarę, żywą nadzieję i czynną miłość.

 

  1. Wiara wzywa nas do przyjęcia Prawdy i do stania się jej świadkami przed Bogiem i przed wszystkimi naszymi braćmi i siostrami.

 

W tym czasie Wielkiego Postu przyjęcie i przeżywanie Prawdy objawionej w Chrystusie oznacza przede wszystkim zgodę na dotknięcie słowem Bożym, które Kościół przekazuje nam z pokolenia na pokolenie. Prawda ta nie jest konstrukcją intelektualną, zarezerwowaną dla nielicznej grupy wybranych, wyższych lub wyróżniających się umysłów, ale jest przesłaniem, które otrzymujemy i możemy zrozumieć dzięki mądrości serca otwartego na wielkość Boga, który nas kocha, zanim sami staniemy się tego świadomi. Tą Prawdą jest sam Chrystus, który przyjmując całkowicie nasze człowieczeństwo uczynił siebie Drogą – wymagającą, ale otwartą dla wszystkich – prowadzącą do pełni życia.

Post przeżywany jako doświadczenie wyrzeczenia prowadzi tych, którzy go praktykują w prostocie serca, do ponownego odkrycia daru Bożego i do zrozumienia prawdy o nas, jako stworzonych na Jego obraz i podobieństwo, i znajdujących w Nim spełnienie. Zgadzając się na ubóstwo i doświadczając go, ten kto pości, czyni siebie ubogim z ubogimi i „gromadzi” skarb otrzymanej i dzielonej z innymi miłości. Tak rozumiany i praktykowany post pomaga kochać Boga i bliźniego, ponieważ – jak uczy św. Tomasz z Akwinu – miłość jest poruszeniem, które skupia uwagę na drugim, uważając go „za jedno z samym sobą” (por. Enc. Fratelli tutti, 93).

Wielki Post to czas wiary, to znaczy: przyjęcia Boga w naszym życiu i umożliwienia Mu „zamieszkiwania” z nami (por. J 14, 23). Post oznacza uwolnienie naszej egzystencji od wszystkiego, co ją przytłacza, także od przesytu informacji – prawdziwych czy fałszywych – i od dóbr konsumpcyjnych, aby otworzyć drzwi naszego serca dla Tego, który przychodzi do nas ogołocony ze wszystkiego, ale „pełen łaski i prawdy” (J 1, 14): Syna Bożego, Zbawiciela.

 

  1. Nadzieja jako “żywa woda”, która pozwala nam kontynuować naszą podróż.

 

Samarytanka, którą Jezus prosi, aby dała Mu się napić przy studni, nie pojmuje, kiedy mówi On, iż może ofiarować jej „żywą wodę” (J 4, 10). Na początku myśli ona naturalnie o zwykłej wodzie, Jezus natomiast ma na myśli Ducha Świętego, którego da w obfitości w Tajemnicy Paschalnej i który obdarowuje nas niezawodną nadzieją. Już w zapowiedzi swojej męki i śmierci Jezus zwiastuje nadzieję, gdy mówi: „a trzeciego dnia zmartwychwstanie” (Mt 20, 19). Jezus mówi nam o przyszłości otwartej na oścież przez miłosierdzie Ojca. Mieć nadzieję z Nim i dzięki Niemu, to wierzyć, że historia nie kończy się na naszych błędach, na naszej przemocy i niesprawiedliwości oraz na grzechu, który Miłość przybija do krzyża. Oznacza to czerpanie ojcowskiego przebaczenia z Jego otwartego serca.

W obecnym kontekście niepokoju, w którym żyjemy i w którym wszystko wydaje się kruche i niepewne, mówienie o nadziei może wydawać się prowokacją. Czas Wielkiego Postu jest jednak po to, aby z nadzieją zwrócić nasze spojrzenie ku cierpliwości Boga, który nadal troszczy się o swoje stworzenie, podczas gdy my często traktowaliśmy je źle (por. Enc. Laudato si’, 32-33.43-44). Jest to nadzieja na pojednanie, do którego św. Paweł gorąco nas wzywa: „pojednajcie się z Bogiem” (2 Kor 5, 20). Otrzymując przebaczenie w Sakramencie, który znajduje się w samym centrum naszego procesu nawrócenia, stajemy się z kolei krzewicielami przebaczenia: otrzymawszy je sami, możemy je ofiarować innym poprzez zdolność do prowadzenia troskliwego dialogu i przyjmowania postawy, która daje pociechę poranionym. Boże przebaczenie, także poprzez nasze słowa i gesty, pozwala nam przeżywać Wielkanoc braterstwa.

W Wielkim Poście bądźmy bardziej czujni, aby używać „słów otuchy, które koją, umacniają, dają pociechę, które pobudzają, a nie słów, które poniżają, zasmucają, drażnią, gardzą” (Enc. Fratelli tutti, 223). Czasami, by dać nadzieję, wystarczy być „człowiekiem uprzejmym, który odkłada na bok swoje lęki i pośpiech, aby zwrócić na kogoś uwagę, aby podarować uśmiech, aby powiedzieć słowo, które by dodało otuchy, aby umożliwić przestrzeń słuchania pośród wielkiej obojętności” (tamże, 224).

W skupieniu i cichej modlitwie, nadzieja jest nam dana jako natchnienie i wewnętrzne światło, które oświeca wyzwania i wybory związane z naszym powołaniem: dlatego istotne jest, aby zebrać się w sobie do modlitwy (por. Mt 6, 6) i spotkać w ukryciu Ojca czułości.

Przeżywać Wielki Post z nadzieją oznacza mieć świadomość, że w Jezusie Chrystusie jesteśmy świadkami nowego czasu, w którym Bóg „czyni wszystko nowym” (por. Ap 21, 1-6). Oznacza, że mamy udział w nadziei Chrystusa, który oddaje swoje życie na krzyżu i którego Bóg wskrzesza trzeciego dnia, „zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od [nas] uzasadnienia tej nadziei, która w [nas] jest” (1 P 3, 15).

 

  1. Miłość, przeżywana jako naśladowanie Chrystusa, z uwagą i współczuciem dla każdego, jest najwyższym wyrazem naszej wiary i nadziei.

 

Miłość cieszy się, widząc kiedy inny wzrasta. Oto, dlaczego cierpi, gdy bliźni jest w udręce: samotny, chory, bezdomny, pogardzany, w potrzebie… Miłość jest porywem serca, który sprawia, że przekraczamy samych siebie i który stwarza więź wzajemnego dzielenia się i komunii.

„Zaczynając od «miłości społecznej», można podążać w kierunku cywilizacji miłości, do której wszyscy możemy czuć się powołani. Miłość, z jej uniwersalnym dynamizmem, może budować nowy świat, ponieważ nie jest uczuciem jałowym, ale najlepszym sposobem na osiągnięcie skutecznych dróg rozwoju dla wszystkich” (Enc. Fratelli tutti, 183).

Miłość jest darem, który nadaje sens naszemu życiu i dzięki któremu ludzi pozbawionych środków do życia uważamy za członków naszej rodziny, przyjaciół i braci. Niewiele, jeśli jest dzielone z miłością, nigdy się nie kończy, ale staje się rezerwą życia i szczęścia. Tak było z mąką i oliwą wdowy w Sarepcie, która ofiarowuje podpłomyk prorokowi Eliaszowi (por. 1 Krl 17, 7-16); oraz z bochenkami, które Jezus błogosławi, łamie i daje uczniom, aby rozdawali tłumom (por. Mk 6, 30-44). Tak dzieje się z naszą jałmużną, małą czy dużą, ofiarowaną z radością i prostotą.

Przeżywanie Wielkiego Postu miłości oznacza opiekę nad tymi, którzy cierpią, są opuszczeni lub udręczeni z powodu pandemii Covid-19. W kontekście wielkiej niepewności jutra, pamiętając o słowie skierowanym przez Boga do swego Sługi: „Nie lękaj się, bo cię wykupiłem” (Iz 43, 1), ofiarujmy wraz z naszym gestem miłości słowo ufności, i sprawmy, by bliźni poczuł się kochany przez Boga jak dziecko.

„Tylko spojrzenie, którego perspektywa została przekształcona miłością, prowadzi do pojęcia godności drugiego człowieka; ubodzy są uznani i docenieni w ich niezmiernej godności, poszanowani w swoim własnym stylu i kulturze, a zatem prawdziwie włączeni w społeczeństwo” (Enc. Fratelli tutti, 187).

Drodzy bracia i siostry, każdy etap życia jest czasem wiary, nadziei i miłości. To wezwanie do przeżywania Wielkiego Postu jako drogi nawrócenia, modlitwy i dzielenia się naszymi dobrami, niech nam pomoże powrócić naszą osobistą i wspólnotową pamięcią do tej wiary, która pochodzi od żywego Chrystusa, do nadziei ożywionej tchnieniem Ducha Świętego i do miłości, której niewyczerpanym źródłem jest miłosierne serce Ojca.

Niech Maryja, Matka Zbawiciela, trwająca wiernie u stóp krzyża i w sercu Kościoła, wspiera nas swoją troskliwą obecnością, a błogosławieństwo Zmartwychwstałego niech towarzyszy nam w naszej wędrówce ku światłu Wielkiej Nocy.

 

                                                                        Franciszek

                                                                           Papież

 

Z czasem Wielkiego Postu, który rozpoczyna się w środę popielcową, związane są Nabożeństwa: Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej.

Wzorem lat ubiegłych, zapraszamy na DROGĘ KRZYŻOWĄw piątki o godz. 17.00 i GORZKIE ŻALE – w niedzielę o godz. 15.30.

Z udziałem w tych nabożeństwach związana jest możliwość uzyskania odpustu zupełnego, czyli darowanie kary doczesnej za grzechy odpuszczone. Odpust możemy uzyskać pod zwykłymi warunkami: brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjecie Komunii Świętej, modlitwa w intencjach Ojca Świętego.

14 lutego, to nie tylko dzień wspomnienia św. Walentego, ale także rocznica powstania Armii Krajowej. W tym dniu podczas Mszy świętej o godz. 1600, wspominaliśmy 79. rocznicę przemianowanie Związku Wali Zbrojnej (ZWZ) w Armię Krajową (AK). Modlitwą otaczaliśmy tych, którzy walczyli o wolność naszej Ojczyzny.

Na Mszy św. byli obecni przedstawiciele władz samorządowych, poczty sztandarowe, dyrektorzy szkół i jednostek organizacyjnych Gminy. Czynnie w Liturgię Słowa, włączyli się przedstawiciele Centrum Edukacji Lokalnej w Łopusznie.

Patriotyzm i religia wzajemnie się przenikają, stąd pamięć o tak ważnych dla nas – Polaków-Chrześcijan – wydarzeniach jest niezmiernie ważna!

We wtorek (09 lutego), w naszej parafii odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. ks. Józefa Wojdy SChr (Chrystusowca). W uroczystości uczestniczyli kapłani ze Zgromadzenia Księży Chrystusowców, na czele z ks. Zbigniewem Kutnikiem – Przełożonym Domu ks. Emerytów Chrystusowców w Puszczykowie i ks. Edmundem Wojdą – bratem zmarłego, kapłani naszej diecezji oraz najbliższa rodzina i znajomi zmarłego.

Mszy św. przewodniczył ks. Zbigniew Kutnik, a homilię wygłosił nasz rodak – ks. Marek Jarząbek SChr, obecny proboszcz we Władysławowie, współbrat zmarłego ks. Józefa.

Ciało śp. ks. Józefa Wojdy spoczęło na naszym parafialnym cmentarzu, w rodzinnym grobowcu (przy głównej alei, nieopodal kaplicy).

Wizyta Duszpasterska
Ze względu na panującą sytuację epidemiczną w naszym kraju, w tym roku tradycyjna forma Wizyty duszpasterskiej, tzw. „Kolędy”, nie jest możliwa. W związku z tym, serdecznie zapraszamy parafian, na Msze święte kolędowe. Będą one sprawowane w dni powszednie w miesiącu lutym, o godz. 18.00.

Poniżej znajduje się harmonogram.

Lp. Miejscowość Ulica Data i godzina

 Mszy św.

1 Łopuszno ul. Strażacka

(+ blok i domy nauczyciela)

ul. Machałowej

ul. ks. Jankowskiego

ul. Spacerowa

03 lutego

godz. 1800

2 Łopuszno ul. Kielecka

ul. Żwirowa

ul. Górki Łopuszańskie

ul. Szkolna

Rynek

04 lutego

godz. 1800

3 Łopuszno ul. Włoszczowska

(+ blok Ośr. Sport.-Wyp.)

ul. Armii Krajowej

ul. Ludwików

05 lutego

godz. 1800

4 Łopuszno ul. Konecka

(+ blok i dom wielorodzy.)

ul. Źródlana

ul. Kwiatowa

ul. Polna

ul. Ogrodowa

08 lutego

godz. 1800

5 Łopuszno ul. Przedborska

ul. Kasztanowa

ul. Imielnia

ul. Leśna

ul. Targowa

ul. Zakładowa

09 lutego

godz. 1800

6 Wielebnów Cała wioska

ul. Zasłońce

10 lutego

godz. 1800

7 Snochowice ul. Łopuszańska

ul. Mała

ul. Leśna

ul. Zagórki i Zagóra

11 lutego

godz. 1800

8 Snochowice ul. Okrajek

ul. Duża

ul. Komorniki

ul. Sojawa

12 lutego

godz. 1800

9 Józefina

Olszówka

—— 13 lutego

godz. 1800

10 Piotrowiec ul. Starowiejska

ul. Kielecka

ul. Czubacz

15 lutego

godz. 1800

11 Piotrowiec ul. Nowowiejska

ul. Wesoła

16 lutego

godz. 1800

12 Czałczyn —— 18 lutego

godz. 1800

13 Jasień

Barycz

Antonielów

—— 20 lutego

godz. 1800

14 Jedle —— 22 lutego

godz. 1800

15 Eustachów Duży

Orczów

Eustachów Mały

—— 23 lutego

godz. 1800

16 Grabownica —— 24 lutego

godz. 1800

17 Czartoszowy

Michala Góra

—— 25 lutego

godz. 1800

18 Marianów —— 27 lutego

godz. 1800

Bożonarodzeniową dekorację naszej Parafialnej Świątyni, w tym roku przygotowali:

– Siostry Służebniczki

– ks. Dominik

– Ministranci

– Młodzież z Wolontariatu Parafialnego

– Koło Gospodyń z Marianowa

Bóg zapłać wszystkim za trud i czas, jaki włożyli w to, by nasz kościół mógł wyglądać wyjątkowo.

Miłosierdzie, wielkie serca, dobro innych, współczucie, pomoc… Tymi słowami można opisać Parafian z Łopuszna, którzy mają serca otwarte na innych ludzi.

W czasie Adwentu, w naszej wspólnocie została zorganizowana pomoc materialna dla osób ubogich z terenu naszej Parafii. Wolontariat Parafialny św. Franciszka, wpierw kwestował pod kościołem, następnie młodzież zbierała artykuły spożywcze i chemiczne w sklepach, a na koniec z zebranych i zakupionych za pieniądze ze zbiórki artykułów, przygotowali paczki dla ubogich. Do akcji przyłączyli się także Parafianie, którzy żywnością napełnili tzw. Torby miłosierdzia przygotowane przez Caritas.

Dzięki wielu wielkim sercom i ogromnemu zaangażowaniu młodzieży, udało się wesprzeć dwadzieścia rodzin z terenu naszej Parafii. Dziękujemy wszystkim, którzy choćby w najmniejszy sposób przyłączyli się do tej akcji charytatywnej. Dobro wraca!

Liturgia dnia


Warto zobaczyć


Odwiedziny
10324
Visit Today : 49
Visit Yesterday : 189
This Month : 5699
This Year : 10324
Total Visit : 10324